Wybieram Światło

Regulamin Imprezy Iskra z Gdańska w Ergo Arena w dniu 15.12.2023

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin obowiązuje na Terenie wyznaczonym przez Organizatora. „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu lub obiekt, w którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.
 1. Impreza ma charakter zamknięty, obowiązują bilety wstępu. „Bilet” oznacza indywidualną zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu i wymaga wymiany na Identyfikator (opaskę), przed pierwszym wejściem na teren wydarzenia. Identyfikator będzie miał postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na ręce; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Wydarzenia dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;
 1. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza. Przy czym Regulamin Organizatora jest nadrzędnym w wypadku kwestii spornych.
 1. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na terenie Imprezy. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i tereny przyległe: broni, alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, selfie sticków, statywów, parasoli z ostrym zakończeniem, innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie. Niedozwolone jest wnoszenie napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim. Ponadto, zabrania się wnoszenia i używania na Terenie Imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju.
 1. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą nie zostać wpuszczone na teren Imprezy lub wyproszone z terenu Imprezy, po stwierdzeniu, że ww. przedmioty wnieśli, a ich Bilet zostanie unieważniony.
 1. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
 1. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Imprezy zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących. W takim przypadku należy przedłożyć Organizatorowi stosowne zaświadczenie.
 1. Obowiązuje zakaz fotografowania oraz filmowania przebiegu koncertu.
 1. Korzystanie z profesjonalnego sprzętu dozwolone jest tylko przez osoby do tego akredytowane. Akredytacje można uzyskać, kontaktując się pod adresem mailowym: fundacjaizabelitredowicz@gmail.com
 1. Organizator rości sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio – wideo.
 1. Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu Imprezy wraz z wizerunkiem Uczestników Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika.

II. Uczestnictwo w Imprezie

 1. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz wzrokowymi, bądź innymi zaburzeniami stanowiącymi barierę w uczestnictwie w Imprezie, zobowiązane są do poinformowania Organizatora o uczestnictwie w Imprezie w celu zagwarantowania właściwej widoczności oraz bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.
 1. Zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed planowanym terminem Imprezy, drogą mailową na adres: fundacjaizabelitredowicz@gmail.com
 1. Przy zastosowaniu się do powyższych punktów, osobie niepełnosprawnej przysługuje wstęp na Imprezę wraz z opiekunem.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w Imprezie osoby z niepełnosprawnościami. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Imprezie na specjalnych zasadach, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie zgłosiła ona takiej chęci z ujętym w Regulaminie wyprzedzeniem.
 1. Samodzielnie uczestniczyć w Imprezie może osoba, która w dniu Imprezy ma ukończony 16. rok życia.
 1. Przy uczestnictwie osób, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator bądź najęty przez niego podwykonawca ma prawo do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia.
 1. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.
 1. Dzieci do lat 3. mogą bezpłatnie uczestniczyć w Imprezie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna. W przypadku Imprez z miejscami siedzącymi warunkiem jest zajmowanie przez dziecko miejsca na kolanach rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
 1. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w Imprezie wraz z dzieckiem do lat 6., jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.
 1. Rodzic lub opiekun prawny zobligowany jest do pilnowania należytego zachowania dzieci dostosowanego do miejsca i sytuacji tak, żeby nie zakłócać odbioru koncertu innym Uczestnikom wydarzenia.
 1. Organizator ma prawo do wyproszenia z Imprezy osób przeszkadzających innym Uczestnikom w odbiorze koncertu, w szczególności osób pod wpływem alkoholu, głośnych lub agresywnych. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Imprezy na własne ryzyko i odpowiedzialność.

III. Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego

 1. Na Terenie Imprezy należy stosować się do przepisów epidemiologicznych obowiązujących w dniu przeprowadzenia Imprezy.
 1. W przypadku, gdy w dniu Imprezy wymagane przepisami prawa będą szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego, zostaną one przekazane Uczestnikom w oficjalnej komunikacji Organizatora. /li>
 1. Uczestnicy zobowiązują się do stosowania zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 1. Organizator ma prawo do usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli Fundacji Imienia Izabeli Trędowicz, ul. Gryfa Pomorskiego 54f/2, 81-572 Gdynia, NIP 586-237-99-39