Wybieram Światło

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ
„Dwa dni w Świetle”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy plenerowej niemasowej o nazwie „Dwa dni w Świetle”, organizowanej 24-25 czerwca 2023 r. oraz 12-13 sierpnia 2023 r. w Gdyni w Parku Kolibki
 1. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 1. Organizatorem Imprezy jest Fundacja Izabeli Trędowicz, z siedzibą przy ul. Gryfa Pomorskiego 54F/2 w Gdyni.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Impreza ma charakter zamknięty, obowiązują bilety wstępu. „Bilet” oznacza indywidualną zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu i wymaga wymiany na Identyfikator (opaskę), przed pierwszym wejściem na teren wydarzenia. Identyfikator będzie miał postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na ręce; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Wydarzenia dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;
 1. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę – rodziców lub opiekunów prawnych.
 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli, Organizatora, pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 1. Zabrania się wnoszenia i spożywania w trakcie Imprezy alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.
 1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wstęp na teren Imprezy jest równoważny z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie i pokazywanie jego wizerunku w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych Imprezy.
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny: u przedstawicieli Organizatora na terenie Imprezy oraz udostępniony został na stronie internetowej Organizatora: www.wybieramswiatlo.pl www.izabelatredowicz.pl
 1. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
 1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu:
  • a) z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia;
  • b) w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu;
  • c) w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa;
  • d) gdyby potrzeba dokonania zmiany Regulaminu wynikła z okoliczności niezależnych od Organizatora, które wystąpiły po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.
  Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej Organizatora, www.wybieramswiatlo.pl

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Izabeli Trędowicz z siedzibą przy ul. Gryfa Pomorskiego 54F/2 w Gdyni. Dane osobowe będą przetwarzane w celu, zakresie i przez okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i promocji Imprezy. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, uczestnicy imprezy posiadają dostęp do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.